سایت: neveshtaak.ir

ایمیل: neveshtaak@gmail.com

تلگرام و اینستاگرام: neveshtaak@

تلفن سردبير: ۸۰ ۳۹ ۱۹۵ ۹۹۲ ۹۸+

تلگرام سردبیر: neveshtaak_admin@

شماره کارت: ۰۱۷۳-۹۵۲۵-۶۳۱۸-۵۸۹۴ ر.شهریاری

کورئوگرافی روح

تجربه دیدن فیلم "روح" ساخته ایتو تاکاشی به تسخیر شدگی می ماند که در نیستی استقرار می یابد و در بی تعینی شناورمان می کند