سایت: neveshtaak.ir

ایمیل: neveshtaak@gmail.com

تلگرام و اینستاگرام: neveshtaak@

تلفن سردبير: ۸۰ ۳۹ ۱۹۵ ۹۹۲ ۹۸+

تلگرام سردبیر: neveshtaak_admin@

شماره کارت: ۰۱۷۳-۹۵۲۵-۶۳۱۸-۵۸۹۴ ر.شهریاری

موسیقایی شهر برای

موسیقی با حضور همه جانبه و فراگیر خود در جوامع انسانی، خاصه در شهرها می¬تواند به تنهایی گویای شرایط زیستی جامعه خویش باشد؛بازگوکننده¬ی تاریخ ، اجتماع و فرهنگ شهر باشد. همواره پیوند تنگاتنگی بین موسیقی و زیستگاه انسانی خصوصاً شهر وجود داشته و در حدی شهر در موسیقی مقام یافت که موسیقی هم به دو دسته تقسیم شد موسیقی شهری و روستایی.