سایت: neveshtaak.ir

ایمیل: neveshtaak@gmail.com

تلگرام و اینستاگرام: neveshtaak@

تلفن سردبير: ۸۰ ۳۹ ۱۹۵ ۹۹۲ ۹۸+

تلگرام سردبیر: neveshtaak_admin@

شماره کارت: ۰۱۷۳-۹۵۲۵-۶۳۱۸-۵۸۹۴ ر.شهریاری

پیشگفتاری بر سینمای فیگورال

سینمای فیگورال می کوشد نسبتی دیگر را با ادبیات و بالاخص آن چھ ادبیت سینما خوانده می شود برقرار سازد؛نسبتی که ماده و متریالش را دستخوش دگردیسی می سازد. این سنخ نه صرفا به کلمه که به تصویر نھفته و مضمر در کلمه می پردازد.