سایت: neveshtaak.ir

ایمیل: neveshtaak@gmail.com

تلگرام و اینستاگرام: neveshtaak@

تلفن سردبير: ۸۰ ۳۹ ۱۹۵ ۹۹۲ ۹۸+

تلگرام سردبیر: neveshtaak_admin@

شماره کارت: ۰۱۷۳-۹۵۲۵-۶۳۱۸-۵۸۹۴ ر.شهریاری


فوكو در ايران
انتشارات ترجمان علوم انسانی | ۳۸,۰۰۰ تومان
#پشت‌جلد

اندیشه پویا ۶۰
مرداد ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ تومان
#مجله

خليل ملكی
انتشارات مركز | ۵۹,۸۰۰ تومان
#کتاب